Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Noodzakelijke en relevante elementen Privacy Statement t.b.v. Tall Productions B.V. (Het Grote Buurtfeest, Cube Outdoor Festival)

Algemeen

Tall Productions respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Tall Productions verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Tall Productions verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als bezoeker, leverancier en/of belanghebbende te kunnen communiceren. U maakt zelf de keuze aan onze events deel te nemen en persoonsgegevens achter te laten. U zult automatisch worden aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen vanuit Tall Productions

Doel verwerking persoonsgegevens

Tall Productions verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Informatieverstrekking omtrent (aankomende) evenementen;
 • Registratie bezoekersaantallen;
 • Verscheidene (andere) marketing- en communicatieactiviteiten;
 • Werving vrijwilligers;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Tall Productions verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voorletter, naam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Communicatiegegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, mailadressen en websites
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • IBAN-bankrekeningnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Tall Productions omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Tall Productions verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Toestemming
 • Uitvoering van overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Tall Productions deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt o.a. te denken aan onze ticketprovider en aaneengesloten partijen. Daarnaast kan Tall Productions persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Tall Productions uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Tall Productions ingeschakelde derde partijen, die verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tall Productions bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Tall Productions B.V. – Molenstraat 40 1613JZ Grootebroek of (dit geniet onze voorkeur) via mail aan info@tallproductions.nl

Gebruik social media

Op de website(s) van Tall Productions zijn (door)linkmogelijkheden te vinden naar o.a. onze Instagram en Facebook. Tall Productions houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Tall Productions houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Tall Productions verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Tall Productions te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Tall Productions op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Tall Productions heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Tall Productions gepubliceerd.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via info@tallproductions.nl

Dit privacy statement is op d.d. 01-03-2023 vastgesteld.